Barnepilepsiteamet

Ryhovs sjukhus i Jönköping

 

För första gången har Föreningen Margarethahemmets pris på 100 000 kr ut-delats. Priset tilldelades barnepilepsiteamet vid Ryhovs sjukhus i Jönköping.

Föreningen Margarethahemmet utdelar ett pris till dem som under det gångna året har gjort den bästa insatsen för att förbättra situationen för barn med svår epilepsi och deras familjer. Som kriterier för priset ingår såväl kvalitet vad avser medicinskt omhändertagande som omvårdnadens kvalitet och samordning av sociala stödfunktioner till barnet och familjen.

2007 års pris har tilldelats epilepsiteamet vid den barn- och ungdoms-medicinska mottagningen på Ryhov i Jönköping. I teamet som funnits sedan 1995 finns läkare med barnneurologisk och habiliteringskompetens, barnsjuksköterska med särskild kunskap om epilepsi, barnpsykolog med neuropsykologisk profilering och socionom med erfarenhet av barnhabili-tering. Teamet är ett av få tvärfackliga epilepsiteam på länsnivå i Sverige.

Tillbaka till Pristagare