Barnepilepsiteamet

Akademiska sjukhuset i Uppsala

 

För sjätte gången har Föreningen Margarethahemmets pris på 100 000 kr utdelats.

Priset tilldelades Barnepilepsiteamet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Pristagarna är Katrin Larsson (numera pensionerad epilepsisjuksköterska), Pysse Jonsson, Pernilla Kleven, båda epilepsisjuksköterskor, och jag, barnneurolog. I teamet ingår även neuropsykolog Marina Gabert Hallstén, kurator Carina Elfstadius, och barnneurologerna Ingela Kristiansen och Gunnar Liminga.


Föreningen Margarethahemmet utdelar ett pris till dem som gjort den bästa insatsen för att förbättra situationen för barn med svår epilepsi och deras familjer. Som kriterier för priset ingår såväl kvalitet vad avser medicinskt omhändertagande som omvårdnadens kvalitet och samordning av sociala stödfunktioner till barnet och familjen.


2012 års pris har tilldelats barnepilepsiteamet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Motiveringen är att teamet sedan många år erbjudit barn med epilepsi och deras familjer vård och omhändertagande av högsta kvalitet och utgjort en förebild för motsvarande enheter på andra sjukhus. Särskilt kan noteras hur barnepilepsisjuksköterskans roll utvecklats till en central funktion med stor betydelse för tillgänglighet, familjernas trygghet och barnens sociala anpassning, trots en ibland svår epilepsi. Arbetssättet överensstämmer väl med Margarethahemmets syn på hur god epilepsivård för barn och ungdomar bör bedrivas.

Tillbaka till Pristagare