Fortbildningsbidrag

 

Margarethahemmets fortbildningsbidrag
Föreningen Margarethahemmet delar ut bidrag till arbetslag/personalgrupper som verkar inom vården av barn och vuxna med epilepsi.
Bidrag som kan sökas fortlöpande under året uppgår till 100 000 kr.
Föreningen Margarethahemmet delar från och med 2021 ut bidrag till arbetslag/personalgrupper som verkar inom vården av barn och vuxna med epilepsi. Stiftelsen kan inför varje års ansökan besluta om en särskild inriktning inom vilken man uppmanar till ansökningar, utdelning är dock ej enbart begränsad till detta område. Totalt anslag uppgår till 100 000 SEK.


FORTBILDNINGSBIDRAGENS SYFTE är att ge arbetslag eller motsvarande möjlighet att inhämta, tillämpa och sprida ny och unik kunskap inom medicinsk behandling eller omvårdnad av barn, ungdomar och vuxna med epilepsi.

Bidrag beviljas i första hand till arbetslag/personalgrupper som arbetar med barn, ungdomar och vuxna med epilepsi och är anställda inom sjukvård och habilitering. I undantagsfall kan även individuella ansökningar beaktas. Program för den sökta fortbildningen ska bifogas ansökan.

För studiebesök krävs inbjudan från mottagande institution samt ett skräddarsytt program för gruppen.

MOTTAGANDE ORGANISATION ELLER INSTITUTION ska förmedla den nya och unika kunskap som gruppen vill inhämta. En inbjudan från institutionen/verksamheten måste finnas med vid ansökningstillfället.

ARBETSGIVAREN ska tidigt involveras i planeringen, ge sitt tillstånd till ansökan samt vara införstådd med åtaganden som kan komma att åligga arbetsgivaren i händelse av att resan kommer till stånd.

RAPPORT OCH IMPLEMENTERING. Ansökan ska innehålla beskrivning av hur nyvunna kunskaper ska tillämpas i den egna verksamheten och hur kunskapen ska spridas till andra. Rapport skall tillställas Margarethahemmet inom tre månader efter hemkomsten.

Bidrag beviljas inte till grundläggande yrkesutbildning, universitets-/högskolestudier eller motsvarande. Bidrag lämnas inte för traktamenten, vikariekostnad, inkomstbortfall eller ökade levnadsomkostnader. Bidrag, som inte kan användas till det ändamål som styrelsen vid beviljandet anger, skall återbetalas. Efter skriftlig ansökan kan styrelsen, om särskilda skäl finnes, medge rätt till annan användning av tilldelat belopp.

Ansökan sker skriftligen till adress Margarethahemmet, SEB PWM & FO, stiftelser, 106 40 Stockholm.